ยอดยุทธ์พิภพเทวะ เล่ม 3 Moren

ISBN:

Published: October 10th 2015

Paperback

288 pages


Description

ยอดยุทธ์พิภพเทวะ เล่ม 3  by  Moren

ยอดยุทธ์พิภพเทวะ เล่ม 3 by Moren
October 10th 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 288 pages | ISBN: | 3.49 Mb

วินาทีเดียวในดินแดนนีเทากับหนึงชัวโมงของโลกภายนอก นันคือหนึงนาทีในสถานทีแหงนีเทากับสองวันครึง หากฝึกปรือพลังฝีมือภายใตเงือนไขนี จะเปนเชนใด นอกจากนี เติงซัน เพราะวามี “ผูอาวุโสยอดยุทธ”คอยชวยเหลือ เติงซัน กเลยตองเลยตามเลยจนเรืองราวชักไปกันใหญ เรืMoreวินาทีเดียวในดินแดนนี้เท่ากับหนึ่งชั่วโมงของโลกภายนอก นั่นคือหนึ่งนาทีในสถานที่แห่งนี้เท่ากับสองวันครึ่ง หากฝึกปรือพลังฝีมือภายใต้เงื่อนไขนี้ จะเป็นเช่นใด นอกจากนี้ เติ้งซัน เพราะว่ามี “ผู้อาวุโสยอดยุทธ์”คอยช่วยเหลือ เติ้งซัน ก็เลยต้องเลยตามเลยจนเรื่องราวชักไปกันใหญ่ เรื่องราวยิ่งมายิ่งเหลือเชื่อ เติ้งซัน กลับกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มอำนาจต่างๆ ถูกกลุ้มรุมโจมตีโดยรู้ตัว แล้วบุรุษหนุ่มรักสงบเช่นเขา เขาจะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้หรือ?Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ยอดยุทธ์พิภพเทวะ เล่ม 3":


renewalhealthclub.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us